Direct contact

0570 - 518 393 Bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week

algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen voor professionele zorg
Persoonlijke dienstverlening leveren met hoge kwaliteit zorg in de eigen omgeving, dat is de doelstelling van Zusterplus. Als uitgangspunt geldt dat alle partijen zich in de omgang met elkaar, naar zorgvragers en naar partners toe gedragen zoals men van professionals mag verwachten. Deze richtlijnen zijn bedoeld ter bescherming van de zorgvragers en zorgverleners.
Kwaliteit
Zusterplus hecht veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening. De zorgverleners die ingezet worden bij zorgvragers zijn bekwaam en geschoold voor de gevraagde zorgtaken. Daarnaast zijn alle zorgverleners KIWA-geregistreerd of gecertificeerd, waardoor zorgvragers zeker weten dat zij beschikken over de juiste en geldige documenten. De zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor het handelen in de praktijk. De kwaliteit van de zorg wordt mede getoetst door evaluaties, al dan niet vanuit de cliënt-enquêtes die opgevraagd worden door KIWA keurmerk.
Privacy
Zorgvragers en zorgverleners zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Verkregen persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen. Informatie wordt alleen beschikbaar gesteld aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening. Zorgvrager en zorgverlener dienen te handelen conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zusterplus verwacht dat zorgverleners en zorgvragers elkaars privacy respecteren. Afgaande op privacyregelgeving is het niet toegestaan om via een onbeveiligde weg te communiceren over gevoelige persoonsgegevens, waaronder namen van cliënten of persoonsnummers. WhatsApp is bijvoorbeeld geen veilige methode om persoonsgegevens te versturen en wordt als zodoende als onverantwoord te zien indien hier direct herleidbare persoonsgegevens worden verspreid.
Respectvol
Als zorgverlener en zorgvrager wordt verwacht dat je respectvol met elkaar omgaat en geen enkele vorm van agressie, racisme en discriminatie in welke vorm dan ook tolereren. Sekse, ras, levensbeschouwing en leeftijd worden gerespecteerd. Als zorgverlener ben je ervoor verantwoordelijk dat je je altijd passend en representatief kleedt tijdens je werkzaamheden bij cliënten. Indien de zorg middels PGB of particulier wordt gefinancierd, draagt Zusterplus zorg voor een zorgmap. Bij beëindiging van de zorg via Zusterplus blijft het zorgdossier in beheer en eigendom van de zorgvrager.

Om de zorgverlening cliëntgerichter te maken en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren staat er in dit dossier ook een zorgplan. Als het voor een zorgvrager noodzakelijk is een uitzondering te maken op de algemene regel dat agressie en onveiligheid niet worden getolereerd dan moet er een behandel- of zorgplan worden opgesteld waarin is opgenomen in welke mate het uiten van agressie “erbij” kan horen. Dit moet bekend zijn bij alle zorgverleners die normaliter met de betreffende zorgvrager te maken hebben.
Professionaliteit
Zusterplus verwacht van de ingeschreven zorgverleners een professionele en klantvriendelijke houding. Ongepaste betalingen worden door zowel zorgverleners als zorgvragers niet gedaan of in ontvangst genomen. Ook geschenken, giften, uitnodigingen of gratis diensten worden niet gegeven of ontvangen. Zusterplus verwacht dat eigendommen van zorgvragers of collega-zorgverleners uitsluitend wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de eigendommen en deze worden niet blootgesteld aan risico’s van verlies, beschadiging, diefstal of misbruik. Zusterplus vindt het belangrijk dat de zorgverlener op de hoogte is van de algemeen geldende protocollen omtrent veiligheid, gezondheid en hygiëne. De zorgverleners kunnen hiervoor de Vilans protocollen gebruiken. Verder adviseert Zusterplus over de hygiëne dat er altijd gestreefd wordt naar gebruik en handhaving van een hygiënische en verzorgde omgeving. Het gebruik van sieraden of het hebben van lange (kunst) nagels kan als onhygiënisch worden gezien en daarnaast kan het bij contact met de huid van de cliënt ook als pijnlijk of onprettig worden ervaren. Het dragen van verzorgde werkkleding wordt altijd van de zorgverlener verwacht. Denk ook bijvoorbeeld aan het dragen van (wegwerp) schorten als dit passend is in de situatie zodat de werkkleding van de zorgverlener schoon blijft. De zorgverlener gebruikt geen drugs, alcohol of sigaretten tijdens de zorgverlening. Gevraagd wordt rekening te houden met het roken in werkkleding. De geur van de sigarettenrook kan hierin blijven hangen en tijdens de zorgverlening als onprettig worden ervaren.
Klachten
Wanneer er klachten zijn over de verleende zorg, kan dit rechtstreeks met de betreffende zorgverlener worden besproken. Tevens kan dit gemeld worden bij de manager van Zusterplus. Deze melding wordt vertrouwelijk behandeld. Vervolgens wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen of maatregelen.

info@zusterplus.nl